Put people first

e-office is Microsoft FastTrack Ready Partner! 

HOUTEN, 3 juli 2024 – We zijn trots om aan te kondigen dat e-office vanaf nu FastTrack Ready Partner voor Microsoft 365 is! Dit prestigieuze programma erkent partners die blijk hebben gegeven van een hoog niveau van expertise en toewijding aan het Microsoft-platform. Met deze erkenning wordt de partnerstatus van e-office als Microsoft Solution Partner op het gebied van Modern Work, Data & AI en Digital & App Innovation aangevuld met de FastTrack Ready Partner status.

FastTrack is een service van Microsoft die klanten helpt Microsoft 365-producten en -mogelijkheden te implementeren en gebruikersadoptie te stimuleren. Klanten met in aanmerking komende abonnementen op Microsoft 365 kunnen FastTrack zonder extra kosten gebruiken gedurende de duur van hun abonnement. Als FastTrack Ready Partner is e-office door Microsoft goedgekeurd om deze FastTrack-begeleiding te bieden aan organisaties. En dat levert een hoop voordelen op voor onze klanten!

Robbert Post, Commercieel Directeur van e-office, legt uit wat dat inhoudt: “Als organisaties Microsoft licenties aanschaffen, kan het in gebruik nemen hiervan door e-office worden gedaan. Hier krijgen ze zogeheten ‘Deployment Vouchers’ voor die ze alleen kunnen besteden bij FastTrack Ready Partners. Daarnaast worden we bij het uitvoeren van deze werkzaamheden ondersteund door Microsoft-engineering, waardoor organisaties kunnen rekenen op alle hulp van e-office en Microsoft die nodig is om Microsoft 365 succesvol te implementeren én adopteren.”

Paul Zaaijer, Modernwork-Surface, SCI Specialist bij Microsoft, hielp e-office bij het proces om FastTrack Ready Partner te worden: “Samenwerking met e-office is als een zonnige dag: vol potentieel en warmte. We zijn verheugd om onze strategische band te versterken en samen te werken aan Tech for Social Impact!”

e-office heeft deze status als FastTrack Ready Partner niet zomaar behaald. Robbert legt uit: “Dit is tot stand gekozen door de jarenlange inzet van e-office op het gebied van mens, organisatie en techniek. e-office is in staat organisaties op deze vlakken te adviseren, vervolgens de gemaakte plannen te realiseren, de bijbehorende implementaties te laten adopteren door (eind)gebruikers én vervolgens de geboden oplossingen langdurig te beheren en de samenwerking te continueren. Dat maakt ons een allround Microsoft 365 partner.”

Chris Egan, de Microsoft Partner Development Manager van e-office is ook trots met deze nieuwe partnerstatus: “Het feit dat e-office FastTrack-partner is geworden, is het resultaat van jarenlang hard werken en hoogwaardige levering aan klanten. e-office is nu nog beter in staat om klanten te helpen Microsoft 365 te implementeren en de interne adoptie te stimuleren. Het zal bedrijven helpen de manier waarop ze werken te transformeren, door gebruik te maken van AI-technologieën om tijd te besparen, kosten te verlagen en zich te concentreren op wat er echt toe doet in hun branche!”

Naast het FastTrack Ready Partnership, behoort e-office ook tot de key Tech for Social Impact-partners van Microsoft voor het fiscale jaar 2025 voor Copilot. “Dit is nóg een kers op de taart van al het harde werken van onze collega’s en de mooie samenwerkingen met onze klanten. Extra dank aan alle Microsoft-collega’s die dit mede mogelijk hebben gemaakt. We hopen door onze FastTrack Ready Partner-status de komende jaren nóg meer organisaties te kunnen helpen met hun Microsoft 365 omgeving.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden van FastTrack voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit item delen:

e-office is a Microsoft FastTrack Ready Partner!  

HOUTEN, July 3, 2024 – We are proud to announce that e-office is now a FastTrack Ready Partner for Microsoft 365! This prestigious program recognizes partners who have demonstrated a high level of expertise and dedication to the Microsoft platform. With this recognition, e-office’s partner status as a Microsoft Solution Partner in the field of Modern Work, Data & AI and Digital & App Innovation is supplemented with the FastTrack Ready Partner status.

FastTrack is a Microsoft service that helps customers deploy Microsoft 365 products and capabilities and drive user adoption. Customers with eligible Microsoft 365 subscriptions can use FastTrack at no additional cost for the duration of their subscription. As a FastTrack Ready Partner, e-office has been approved by Microsoft to provide this FastTrack guidance to organizations. And that provides a lot of benefits for our customers! Robbert Post, Commercial Director of e-office, explains what this means: “If organizations purchase Microsoft licenses, the deployment can be done by e-office. For this, organizations receive so-called ‘Deployment Vouchers’ that they can only spend at FastTrack Ready Partners. In addition, we are supported in carrying out these activities by Microsoft engineering, so organizations can count on all the help from e-office and Microsoft that is needed to successfully implement and adopt Microsoft 365.”

Paul Zaaijer, Modernwork-Surface, SCI Specialist at Microsoft, helped e-office with the process of becoming a FastTrack Ready Partner: “Collaboration with e-office is like a sunny day: full of potential and warmth. We are excited to strengthen our strategic bond and collaborate on Tech for Social Impact!”

e-office has not easily achieved this partner status. Robbert explains: “This status is the result of many years of effort and focus on people, organization and technology. e-office is able to advise organizations in these areas, then realize the plans made, have the associated implementations adopted by (end) users and then long term manage the solutions offered and continue the collaboration. That makes us an all-round Microsoft 365 partner.”

Chris Egan, the Microsoft Partner Development Manager for e-office, is also proud of this new partner status: ”e-office becoming a FastTrack partner is the result of years of hard work and high quality delivery for customers. Now even better enabled to help customers deploy M365 and drive internal adoption, e-office will help businesses transform the way they work, leveraging AI technologies to save time, reduce costs, and focus on what really matters in their industry!”

In addition to the FastTrack Ready Partnership, e-office is also one of Microsoft’s key Tech for Social Impact partners for FY25 for Copilot. “This is yet another icing on the cake of all the hard work of our colleagues and the great collaborations with our customers. Extra thanks to all Microsoft colleagues who helped make this possible. We hope to be able to help even more organizations with their Microsoft 365 environment in the coming years through our FastTrack Ready Partner status.”

Would you like to know more about the possibilities of FastTrack for your organization? Please feel free to contact us.

Dit item delen:

Heb jij nog vragen? Stel ze gerust!