Put people first

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met informatie – waaronder jouw persoonlijke gegevens – die wij verzamelen via onze website, www.e-office.com. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, lees je in onze privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar privacy@e-office.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

e-office verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens(s)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP adres, Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@e-office.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

e-office verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere voor jou relevante informatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • e-office analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

e-office neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van e-office) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.
Personen die 2 jaar niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit onze database verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

e-office verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. e-office blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

e-office gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, onze nieuwsbrief-oplossing en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat deze omgeving naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en communicatie in het algemeen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als je cookies weigert, kun je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.
Tevens bieden wij altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor een nieuwsbrief. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door e-office en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@e-office.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op jouw verzoek . e-office wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

e-office neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@e-office.com

Handhaving van deze privacyverklaring

Als je vragen over deze verklaring hebt, kunt u contact opnemen met e-office.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken ga je akkoord met deze privacyverklaring en eventuele updates.

contactgegevens:

Duwboot 20
3991 CD Houten
088-0018300
info@e-office.com

©2018 e-office

laatste aanpassing mei 2018

Dit item delen: